Algemene voorwaarden

De Buren Afhaalcentrum B.V.

Gevestigd te Hengelo

Aan de Demmersweg 104

Artikel 1 Definities

1.1 De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1.1.1. De systeembeheerder de Buren afhaalcentrum B.V. hierna te noemen ‘’De Buren’’.
1.1.2 De kluizenwand waar De Buren of zijn partners pakjes in afleveren, hierna ‘’de Kluizenwand’’.
1.1.3. Afzender (gebruiker): Betreffende de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de door De Buren of zijn partners aangeboden diensten een pakketje verstuurd. Hierna te noemen ‘’de Kluizenwand-gebruiker’’.
1.1.4. Bestemmeling (gebruiker): Betreffende de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de door De Buren of zijn partners aangeboden diensten een pakketje ontvangt. Hierna te noemen ‘’de Kluizenwand-bestemmeling’’.
1.1.5. Een klant van de Buren in algemene zin, dit kan dus zowel een Kluizenwand-gebruiker als een Kluizenwand-bestemmeling kan betreffen, hierna te noemen ‘’de Klant’.
1.1.6. De algemene consumenten voorwaarden voor Kluizenwanden van De Buren , hierna te noemen ‘’Algemene Consumenten Voorwaarden’’.
1.1.7. Het inname punt voor pakketten van De Buren, hierna te noemen ‘’de Burenbalie’’.
1.1.8. Het bedieningsscherm in de Kluizenwand die men nodig heeft voor het gebruiken van de Kluizenwand, hier te noemen ‘’het Bedieningsscherm’’.
1.1.9. De eigenaar, beheerder of huurder van de ruimte waar De Buren zijn kluizenwand heeft staan, hierna ‘’de Locatie Partner’’
1.1.10. Alle partners waarmee De Buren samenwerkt om zijn diensten te kunnen leveren, hierna ‘’Partners’’

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Consumenten Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van gebruik van de Kluizenwand zoals:
2.1.1. Het ontvangen van een pakket via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.2. Versturen via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.3. Retourneren via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.4. De losse verhuur van kluizen bij de Kluizenwand.
2.1.5. Aanvullende services verstrekt door De Buren zoals de Burenbalie.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Alle bepalingen in deze Algemene Consumenten Voorwaarden gelden ook voor Kluizenwanden die onder de handelsnaam van dochterbedrijf Cubee bestaan of in de toekomst zullen worden geopend in Nederland.

Artikel 3 Aanvaarding pakketten

3.1 Om in aanmerking te komen voor een afgifte of een levering via een Kluizenwand van de Buren mag de afmeting van een pakket niet groter zijn dan de actuele maximale grootte zoals aangegeven op www.deburen.nl.
3.2 De in artikel 3.1 genoemde maximum afmeting geeft geen garantie voor beschikbaarheid van de grootste kluis. Bij een hoge bezettingsgraad kunnen grote maten niet/of beperkt beschikbaar zijn.
3.3 De in artikel 3.1 genoemde maximum afmeting kan per locatie van De Buren verschillen en kluizenwanden kunnen in sommige gevallen niet of in beperkte mate beschikken over de maximale afmeting.

Artikel 4 Onderhoud en schoonmaak

4.1 De Buren kan zich te allen tijde vrije toegang verschaffen tot de Kluizenwand, teneinde de Kluizenwand te kunnen schoonmaken, inspecteren en hieraan reparaties te verrichten, dan wel reparaties door derden te laten verrichten, zomede in andere gevallen, waarbij De Buren een reëel belang heeft de kluis te betreden, dan wel de kluis door anderen te laten betreden. De Buren heeft hierbij het recht om de in de Kluizenwand aanwezige goederen tijdelijk te verplaatsen.

Artikel 5 Inhoud pakketten

5.1 Het is voor de Klant niet toegestaan in de Kluizenwand dieren, bederfelijke goederen, personen of gevaarlijke goederen te laten verblijven, dan wel op andere wijze zodanig gebruik van de kluis te maken, dat hiervoor een bovennormaal risico voor eigendom of medewerkers van De Buren of zijn Partners, de Kluizenwand-bestemmeling, de Kluizenwand-gebruiker zelf of derden kan ontstaan. De Buren is gerechtigd eventuele schade door de Klant toegebracht op de daarvoor verantwoordelijke Klant te verhalen.
5.2 De Klant moet zich er ten alle tijden van weerhouden wapens, enige substanties die staan op de opiumlijst van art 3a lid 5 Opiumwet of andere illegale goederen te stallen in de Kluizenwand.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 De Kluizenwand-gebruiker is ervan op de hoogte dat De Buren en/of zijn Locatie Partners ten behoeve van de beveiliging video-opnames maakt in en rondom het pand waarin de Kluizenwand gelegen is. De Buren zal enkel indien zij hiertoe wettelijk gehouden is de opgenomen beelden afgeven aan derden.
6.2 Bij verdenking van het bevatten van de in artikel 5.1 benoemde goederen in een Kluizenwand is De Buren ten alle tijden gerechtigd de inhoud van de pakketten te inspecteren.
6.3 Bij waarneming van één van de in artikel 5.1 genoemde producten door De Buren, zal de politie of de daarbij betrokken overheidsinstanties worden ingeschakeld en de gebruiker is dan aansprakelijk voor de inhoud van de kluis.
6.4 Indien op grond van andere redenen goederen worden aangetroffen die voor De Buren niet als gewenst worden beoordeeld, dienen deze op schriftelijk verzoek van De Buren binnen 24 uur, dan wel een nader door De Buren opgegeven termijn, te worden verwijderd. Indien verwijdering achterwege blijft, zullen deze goederen op kosten van de Klant worden verwijderd/vernietigd, zonder dat de Klant hierdoor aanspraak maakt op schadevergoeding.

Artikel 7 Oplevering en gevonden voorwerpen

7.1 De Kluizenwand-gebruiker verklaart de kluis leeg en in goede staat opgeleverd te hebben gekregen en verbindt zich om bij het einde van de huur de kluis in dezelfde staat volledig ontruimd op te leveren.
7.2 Indien Kluizenwand-gebruiker bij ingebruikname van de Kluizenwand nog goederen in de kluis aantreft is Kluizenwand-gebruiker gehouden deze goederen in de Kluizenwand te laten liggen, de kluis te sluiten en dit aan te geven in de Display. Op de Display zal vervolgens een telefoonnummer verschijnen van de klantenservice. De Kluizenwand-gebruiker wordt vriendelijk verzocht dit telefoonnummer te bellen en de klantenservice zal de Kluizenwand-gebruiker verder helpen met het vinden van een nieuwe kluis.

Artikel 8 Ophalen van pakket

8.1    De Kluizenwand-bestemmeling kan zijn pakje afhalen aan de Kluizenwand nadat het notificatie bericht is aangeleverd. Dit bericht kan per SMS, mail of anders aangeleverd worden vanuit de Buren of vanuit haar partners.
8.2    Een pakket ophalen kan door ingeschreven klanten door middel van een klantnummer en de daarbij behorende geheime code, door middel van een haalcode of door een QR code van dit klantennummer te scannen en de daarbij behorende geheime code in te vullen.
8.3    De aanvangstermijn van een pakket begint te lopen nadat het pakket in de Kluizenwand is geplaatst. Elke daaropvolgende 24 uur wordt gezien als een extra dag.
8.4 De termijn voor de Burenbalie is 14 dagen vanaf het in art 8.2 vermelde tijdstip.
8.5    De maximale termijn voor een Burenbalie pakket is 14 kalenderdagen vanaf het in art. 8.3 vermelde tijdstip, tenzij dit met de Klant anders wordt overeengekomen.
8.6 In het geval de Kluizenwand-bestemmeling zijn pakket niet binnen de door de Burenbalie gestelde termijn ophaalt dan geeft dit De Buren het recht om het extra gebruik van de kluis te verrekenen met de tegoeden die de Kluizenwand-bestemmeling heeft het De Buren. Ook kosten voor het ophalen van het pakket en het eventuele stallen van het pakket na de termijn zullen door de Kluizenwand-bestemmeling moeten worden betaald.
8.7    In het geval de Kluizenwand-bestemmeling zijn pakket niet binnen de door de Burenbalie gestelde termijn ophaalt dan geeft dit de Buren en/of zijn Logistieke partners de bevoegdheid om het pakket uit de Kluizenwand te halen en deze, zonder terugbetaling van de frankeerkosten naar de Kluizenwand-gebruiker terug te sturen.  De kosten voor het terugsturen zullen voor rekening komen van de Kluizenwand-bestemmeling.
8.8    In het geval de Kluizenwand-bestemmeling zijn pakket niet binnen de door de Burenbalie gestelde termijn ophaalt dan geeft dit de Buren het recht om het extra gebruik van de kluis te verrekenen met de tegoeden die de Kluizenwand-bestemmeling heeft het de Buren. Ook kosten voor het ophalen van het pakket en het eventuele stallen van het pakket na de termijn zullen door de Kluizenwand-bestemmeling moeten worden betaald.
8.9    Door één van de in artikel 8.2 genoemde handelingen uit te voeren waardoor de kluis zal worden geopend zal dit gelden als bewijs van de ontvangst en de aanvaarding van het pakket. Schade die na dit moment aan het pakket ontstaat kunnen niet onder de aansprakelijkheid van de Buren vallen.
8.10    Na het verstrijken van de in artikel 8.5 genoemde termijn blijft het pakket op kosten van de Kluizenwand-bestemmeling nog tot 365 dagen liggen bij de Buren. Daarna zal het pakket eigendom zijn van de Buren en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het pakket door de kluizenwand-bestemmeling.

Artikel 9 Zending en heropening

9.1     De Kluizenwand-gebruiker beschikt na het sluiten van de kluis niet over het recht om zijn pakket terug te winnen. Dit recht is er ook niet als het ophalen van dit pakket nog niet door de Partners van de Buren of door de Burenbalie is opgehaald.
9.2    Een uitzondering op art 9.1 is de optie om de kluis te heropenen. De Kluizenwand-gebruiker heeft na invoering van zijn klantennummer met geheime code of haalcode nog 10 minuten om deze gegevens wederom in te voeren en de kluis te heropenen.
9.3    De in artikel 9.2 genoemde optie is een service van de Buren. Deze service met de daarbij behorende tijd die gegeven is aan de Kluizenwand-gebruiker geven in geen enkel geval rechten aan de Kluizenwand-gebruiker. Aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze functie ligt in geen enkel geval bij de Buren.
9.4    Het is de verantwoordelijkheid van de Kluizenwand-gebruiker om zijn klantennummer met geheime code of haalcode beschikbaar te hebben om de kluis te kunnen openen.    Op geen enkele manier, tenzij opdracht vanuit de logistieke partner, kan de Buren het afhaalbericht met afhaalgegevens naar een ander mailadres of mobielnummer verzenden dan bekend via de klantgegevens en/of gegevens opgegeven door de logistieke partner.
9.5    De Kluizenwand-gebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om het vullen af te breken, de kluis moet dan leeg door de Kluizenwand-gebruiker worden achtergelaten en er worden dan geen kosten voor kluishuur in rekening gebracht.

Artikel 10 Bewijsvoering

10.1    Tussen de Klant en de Buren kunnen transacties, bewerkingen op het netwerk, elektronische berichten, connecties en andere elektronische bewerkingen bewezen worden aan de hand van logbestanden, camerabeelden en transactiebestanden die op elektronische wijze worden bijgehouden door de Buren. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid verhindert niet dat de Partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten wettelijke middelen.
10.2    Als de Klant door toedoen van de Buren vermogensschade heeft geleden dan zal de Klant de geleden schade bij de Buren moeten aantonen. De bewijslast over het hebben van schade en de grote daarvan ligt volledig bij de Klant.

Artikel 11 Klachtenprocedure

11.1 De Buren zal zich inspannen alle klachten en vragen zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en de Klant van antwoord voorzien.
11.2 Termijnen omtrent het afhandelen van een klacht of een vraag gegeven door middel van vermelding op de website of door de klantenservice zijn in geen geval bindend.

Artikel 12 De Burenbalie

12.1    Op het moment dat de afhaalpunten van de Buren nog niet als mogelijkheid worden geboden bij een webwinkel dan heeft de Klant de mogelijkheid gebruik te maken van de Burenbalie. Verdere informatie en kosten over de Burenbalie staat op www.deburen.nl
12.2    Levertijden van pakketten die door de Burenbalie worden aangehouden en locaties die door de klant zijn gekozen zijn in geen geval bindend. Als een pakket niet in de Kluizenwand van de Buren kan worden afgeleverd dan zal de Buren proberen om het de eerstvolgende werkdag alsnog te bezorgen. Bij wijzigingen van levertijden en/of locatie zal de Buren contact opnemen met de Klant indien zij dit noodzakelijk achten.
12.3    In het geval er op de locatie waar het pakket moet worden opgehaald niet voldoende ruimte beschikbaar is zal de Buren of zijn Partners dit de eerst volgende werkdag wederom proberen. Ook kan de Buren er voor kiezen om het pakket in een andere Kluizenwand van de Buren af te leveren indien dit geen onredelijke bezwarende gevolgen voor de Klant heeft.

Artikel 13 Inschrijving en wijziging gegevens

13.1 Om gebruik te kunnen maken van de Burenbalie of wanneer de Klant zich wenst te registreren kan men zich inschrijven via https://mijnburen.deburen.nl/aanmelden. Na inschrijving zal er door middel van een brief naar het opgegeven adres een activatie plaatsvinden.
13.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen dat de gegevens die worden ingevuld tijdens de inschrijving correct zijn. De Buren is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verkeerd invullen van gegevens tijdens de inschrijving.
13.3 De gegevens kunnen door de Klant vervolgens worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat alle gegevens die bekend zijn bij De Buren up-to-date zijn en De Buren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet tijdig aanpassen van de gegevens. In het geval van een adreswijziging zal de Klant opnieuw een activatieprocedure zoals omschreven in artikel 13.1 van deze Algemene Consumenten Voorwaarden moeten doorlopen.
13.4 Het is de plicht van de Klant om zijn wachtwoord geheim te houden en om dit wachtwoord indien nodig gelijk te wijzigen indien de Klant vermoedt dat een derde er op ongeoorloofde wijze kennis van heeft genomen. De Klant dient De Buren elke schade te vergoeden die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichtingen.
13.5 Bij de registratieprocedure zoals vermeld in artikel 13.1 worden klanten de gevraagd of zij gebruik willen maken van de nieuwsbrief. Als deze vraag positief is beantwoord door de Klant zal De Buren de Klant nieuwsbrieven sturen totdat de Klant schriftelijk te kennen geeft te willen dat de nieuwsbrief stopt.

Artikel 14 Uitschrijving en recht op vergetelheid

14.1 Het is voor de Klant ook mogelijk zich uit te schrijven bij De Buren. Bij verwijderen van het account van de Klant, heeft de Klant in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming de mogelijkheid om data nog bij De Buren op te vragen, daarna wordt deze data definitief verwijderd.
14.2 De Klant beschikt ook over de mogelijkheid om zijn gegevens te laten verwijderen bij De Buren, dit in overeenstemming met artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zogeheten recht op vergetelheid). De Buren zal zich daarna inspannen om de gegevens zonder onredelijke vertraging uit zijn bestand te verwijderen. Door een dusdanig verzoek komt het recht om twee jaar gegevens op te kunnen vragen uit artikel 14.1 te vervallen.

Artikel 15 Betalingen

15.1 De Buren heeft het recht vorderingen die zij heeft op de Klant te verrekenen met eventuele tegoeden van de Klant, zoals saldo op het gebruikersaccount van de Klant en vorderingen van gebruiker op De Buren.
15.2 De Klant heeft bij uitschrijving recht op het overgebleven saldo teruggestort te krijgen op zijn rekening. De Klant krijgt een email waarin staat uitgelegd hoe zij hun saldo terug kunnen vragen. Na aanvraag zal dit bedrag binnen 30 dagen door De Buren worden overgemaakt. In het geval van een verzoek op het recht van vergetelheid zoals in artikel 14.2 omschreven zal na het overmaken van het overgebleven saldo geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming de overgebleven persoonlijke gegevens van de Klant door De Buren uit zijn bestanden worden verwijderd. Bij een normale uitschrijf procedure zal het verwijderen van gegevens gaan zoals in artikel 14.1 omschreven.
15.3 Het terug te storten saldo zal met eventuele promotietegoeden in mindering worden gebracht. De klant heeft uitsluitend recht op zelf gestorte tegoeden.

Artikel 16 Persoonsgegevens

16.1 Bij akkoord van de ingeschreven Klant kunnen de persoonsgegevens van de Klant (of van zijn personeelsleden) die door de Klant aan De Buren werden meegedeeld, door De Buren en zijn Partners gebruikt worden met het oog op de levering van de Logistieke partner en op de commerciële promotie van de producten en diensten die uitgegeven en/of verdeeld worden door De Buren.
16.2 Indien de Klant niet wil dat zijn persoonsgegevens met dat doel worden gebruikt en/of meegedeeld, dan kan hij dat op elk moment aan De Buren schriftelijk te kennen geven.
De Klant beschikt eveneens over een inzage- en correctie¬recht van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan van dat recht gebruikmaken door zijn profiel rechtstreeks op de site te raadplegen en/of te wijzigen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1    Indien de Buren aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
17.2    De Buren is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de gedragingen van hulppersonen, dieren en hulpgoederen, toegebracht aan goederen, personen of dieren die zich in of in de nabijheid van de Kluizenwand bevinden, voor zover het niet medewerkers of daarmee gelijkgestelden, van de Buren betreft.
17.3    De Buren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het verliezen, dan wel diefstal, van de aan Klant verstrekte QR-codes, haalcodes en gebruikersnummer met wachtwoorden betreffende de kluis en of het pakket tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
17.4    De Buren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor het moment van afgifte of na het moment van ophalen van het pakket tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
17.5    De Buren is niet aansprakelijk voor gevolgschade tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
17.6    De Klant is aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan de Klant toe te rekenen is. De Klant is  alleen aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van de Buren als die schade met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan.
17.7    Valt vermogensschade binnen de aansprakelijkheid van De Buren dan zal de schade plus de omvang door de Klant conform artikel 10.2 moeten worden bewezen.
17.8    Valt vermogensschade binnen de aansprakelijkheid van De Buren dan heeft de Klant een jaar de tijd een claim tot vergoeding bij de klantservice van De Buren in te dienen.
17.9     Onverminderd de toepassing van enige vorm van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van de Buren beperkt tot vergoeding van directe schade tot 50 euro per geval.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Indien De Buren de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 Burgerlijk wetboek dan worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat De Buren alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
18.2 In geval een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben de beide partijen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 19 Wijzigingen algemene voorwaarden

19.1    Elke ingrijpende wijziging aan deze Algemene Consumenten Voorwaarden zal door de Buren door middel van een mail of via de mijnburen portal aan de klant worden meegedeeld.
19.2    Wijzigingen die geen aangrijpende verandering vormen voor onze service of ons product zullen worden aangepast in de Algemene Consumenten Voorwaarden die te zien zijn op onze website www.deburen.nl.

Artikel 20 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

20.1 Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan enige regel van dwingend recht. Indien één van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen afbreuk doen aan de andere bepalingen, die alle van kracht zullen blijven.
20.2 Op alle tussen De Buren en de Klant tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
20.3 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden uitsluitend beslecht door de rechter binnen wiens ressort De Buren is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen, dan wel de ter keuze van De Buren bevoegde rechter conform de toepasselijke wettelijke regels.

De Buren Afhaalcentrum B.V.

Gevestigd te Hengelo

Aan de Demmersweg 104

Artikel 1 Definities

1.1 De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
1.1.1. De systeembeheerder de Buren afhaalcentrum B.V. hierna te noemen ‘’De Buren’’.
1.1.2. De kluizenwand waar De Buren of zijn partners pakjes in afleveren, hierna ‘’de Kluizenwand’’.
1.1.3. Afzender (gebruiker): Betreffende de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de door De Buren of zijn partners aangeboden diensten een pakketje verstuurd. Hierna te noemen ‘’de Kluizenwand-gebruiker’’.
1.1.4. Bestemmeling (gebruiker): Betreffende de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de door De Buren of zijn partners aangeboden diensten een pakketje ontvangt. Hierna te noemen ‘’de Kluizenwand-bestemmeling’’.
1.1.5. Een klant van de Buren in algemene zin, dit kan dus zowel een Kluizenwand-gebruiker als een Kluizenwand-bestemmeling kan betreffen, hierna te noemen ‘’de Klant’.
1.1.6. De algemene consumenten voorwaarden voor Kluizenwanden van De Buren , hierna te noemen ‘’Algemene Consumenten Voorwaarden’’.
1.1.7. De display in de Kluizenwand die men nodig heeft voor het gebruiken van de Kluizenwand, hier te noemen ‘’de Display’’.
1.1.8. De eigenaar, beheerder of huurder van de ruimte waar De Buren zijn kluizenwand heeft staan, hierna ‘’de Locatie Partner’’
1.1.9. De pakketdienstverleners die zijn pakketten levert in een Kluizenwand van De Buren, hierna ‘’de Logistieke Partner’’.
1.1.10. Alle partners waarmee De Buren samenwerkt om zijn diensten te kunnen leveren, hierna ‘’Partners’’

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Consumenten Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van gebruik van de Kluizenwand zoals:
2.1.1. Het ontvangen van een pakket via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.2. Versturen via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.3. Retourneren via de bij het netwerk van De Buren aangesloten pakketdiensten of Partners.
2.1.4. De losse verhuur van kluizen bij de Kluizenwand.
2.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Alle bepalingen in deze Algemene Consumenten Voorwaarden gelden ook voor Kluizenwanden die onder de handelsnaam van dochterbedrijf Cubee bestaan of in de toekomst zullen worden geopend in Nederland.
2.4. Klanten die zich bij de Buren inschrijven moeten ‘’de Algemene Consumenten Voorwaarden voor geregistreerde Klanten’’ hanteren. Alles wat betreft persoonsgegevens zijn ook in de bovengenoemde voorwaarden te vinden.

Artikel 3 Aanvaarding pakketten

3.1     Om in aanmerking te komen voor een afgifte of een levering via een Kluizenwand van de Buren  mag de afmeting van een pakket niet groter zijn dan de actuele maximale grootte zoals aangegeven op www.deburen.nl.
3.2    De in artikel 3.1 genoemde maximum afmeting geeft geen garantie voor beschikbaarheid van de grootste kluis. Bij een hoge bezettingsgraad kunnen grote maten niet/of beperkt beschikbaar zijn.
3.3    De in artikel 3.1 genoemde maximum afmeting kan per locatie van de Buren verschillen en kluizenwanden kunnen in sommige gevallen niet of in beperkte mate beschikken over de maximale afmeting van de kluis.
3.4    In het geval de in artikel 3.1 genoemde maximum afmeting is overschreden en/of de juist maat kluis niet beschikbaar is, draagt de Kluizenwand-gebruiker of de Logistieke Partner de verantwoordelijkheid dit pakket alsnog te bezorgen.
3.5    Pakketten moeten ten alle tijden in degelijke en correcte verpakking, niet geurend of lekkend worden afgeleverd.

Artikel 4 Onderhoud en schoonmaak

4.1 De Buren kan zich te allen tijde vrije toegang verschaffen tot de Kluizenwand, teneinde de Kluizenwand te kunnen schoonmaken, inspecteren en hieraan reparaties te verrichten, dan wel reparaties door derden te laten verrichten, zomede in andere gevallen, waarbij De Buren een reëel belang heeft de kluis te betreden, dan wel de kluis door anderen te laten betreden. De Buren heeft hierbij het recht om de in de Kluizenwand aanwezige goederen tijdelijk te verplaatsen.

Artikel 5 Inhoud pakketten

5.1 Het is voor de Klant niet toegestaan in de Kluizenwand dieren, bederfelijke goederen, personen of gevaarlijke goederen te laten verblijven, dan wel op andere wijze zodanig gebruik van de kluis te maken, dat hiervoor een bovennormaal risico voor eigendom of medewerkers van De Buren of zijn Partners, de Kluizenwand-bestemmeling, de Kluizenwand-gebruiker zelf of derden kan ontstaan. De Buren is gerechtigd eventuele schade door de Klant toegebracht op de daarvoor verantwoordelijke Klant te verhalen.
5.2 De Klant moet zich er ten alle tijden van weerhouden wapens, enige substanties die staan op de opiumlijst van art 3a lid 5 Opiumwet of andere illegale goederen te stallen in de Kluizenwand.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 De Kluizenwand-gebruiker is ervan op de hoogte dat De Buren en/of zijn Locatie Partners ten behoeve van de beveiliging video-opnames maakt in en rondom het pand waarin de Kluizenwand gelegen is. De Buren zal enkel indien zij hiertoe wettelijk gehouden is de opgenomen beelden afgeven aan derden.
6.2 Bij verdenking van het bevatten van de in artikel 5.1 benoemde goederen in een Kluizenwand is De Buren ten alle tijden gerechtigd de inhoud van de pakketten te inspecteren.
6.3 Bij waarneming van één van de in artikel 5.1 genoemde producten door De Buren, zal de politie of de daarbij betrokken overheidsinstanties worden ingeschakeld en de gebruiker is dan aansprakelijk voor de inhoud van de kluis.
6.4 Indien op grond van andere redenen goederen worden aangetroffen die voor De Buren niet als gewenst worden beoordeeld, dienen deze op schriftelijk verzoek van De Buren binnen 24 uur, dan wel een nader door De Buren opgegeven termijn, te worden verwijderd. Indien verwijdering achterwege blijft, zullen deze goederen op kosten van de Klant worden verwijderd/vernietigd, zonder dat de Klant hierdoor aanspraak maakt op schadevergoeding.

Artikel 7 Oplevering en gevonden voorwerpen

7.1 De Kluizenwand-gebruiker verklaart de kluis leeg en in goede staat opgeleverd te hebben gekregen en verbindt zich om bij het einde van de huur de kluis in dezelfde staat volledig ontruimd op te leveren.
7.2 Indien Kluizenwand-gebruiker bij ingebruikname van de Kluizenwand nog goederen in de kluis aantreft is Kluizenwand-gebruiker gehouden deze goederen in de Kluizenwand te laten liggen, de kluis te sluiten en dit aan te geven in de Display. Op de Display zal vervolgens een telefoonnummer verschijnen van de klantenservice. De Kluizenwand-gebruiker wordt vriendelijk verzocht dit telefoonnummer te bellen en de klantenservice zal de Kluizenwand-gebruiker verder helpen met het vinden van een nieuwe kluis.

Artikel 8 Ophalen van pakket

8.1 De Kluizenwand-bestemmeling kan zijn pakje afhalen aan de Kluizenwand nadat De Buren een bericht naar hem heeft ge-sms’t of gemaild.
8.2 Een pakket ophalen kan door middel van het invoeren van een afhaalcode en door middel van het scannen van een QR code.
8.3 De termijn voor de Logistieke Partners van De Buren en het moment waarop deze termijn van start gaat moet de Klant de voorwaarden van de desbetreffende Logistieke Partner handhaven.
8.4 In het geval de Kluizenwand-bestemmeling zijn pakket niet binnen de door de Logistieke Partners gestelde termijn ophaalt dan geeft dit De Buren en/of zijn Logistieke Partners de bevoegdheid om het pakket uit de Kluizenwand te halen en deze, zonder terugbetaling van de frankeerkosten, naar de Kluizenwand-gebruiker terug te sturen. Dit gaat alleen op als de Kluizenwand-gebruiker te achterhalen is.
8.5 Door één van de in artikel 8.2 genoemde handelingen uit te voeren waardoor de kluis zal worden geopend zal dit gelden als bewijs van de ontvangst en de aanvaarding van het pakket. Schade die na dit moment aan het pakket ontstaat kunnen niet onder de aansprakelijkheid van De Buren vallen.

Artikel 9 Zending en heropening

9.1 De Kluizenwand-gebruiker beschikt na het sluiten van de kluis niet over het recht om zijn pakket terug te winnen. Dit recht is er ook niet als het ophalen van dit pakket nog niet door de Partners van De Buren is opgehaald.
9.2 Een uitzondering op art 9.1 is de optie om de kluis te heropenen. De kluizenwand-gebruiker heeft na invoering van de code en pincode of het scannen van de barcode nog 10 minuten om deze gegevens wederom in te voeren en de kluis te heropenen.
9.3 De in artikel 9.2 genoemde optie is een service van De Buren. Deze service met de daarbij behorende tijd die gegeven is aan de Kluizenwand-gebruiker geven in geen enkel geval rechten aan de Kluizenwand-gebruiker. Aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze functie ligt in geen enkel geval bij De Buren.
9.4 Het is de verantwoordelijkheid van de Kluizenwand-gebruiker om zijn code beschikbaar te hebben om de kluis te kunnen openen.
9.5 De Kluizenwand-gebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om het vullen af te breken, de kluis moet dan leeg door de Kluizenwand-gebruiker worden achtergelaten en er worden dan geen kosten voor kluishuur in rekening gebracht.
9.6 Schade aan pakketten die ontstaat vóór de aflevering van het pakket in de kluis kan onder geen enkele omstandigheid onder de aansprakelijkheid van De Buren vallen.

Artikel 10 Bewijsvoering

10.1 Tussen de Klant en De Buren kunnen transacties, bewerkingen op het netwerk, elektronische berichten, connecties en andere elektronische bewerkingen bewezen worden aan de hand van logbestanden, camerabeelden en transactiebestanden die op elektronische wijze worden bijgehouden door De Buren. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid verhindert niet dat de Partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten wettelijke middelen.
10.2 Als de Klant door toedoen van De Buren vermogensschade heeft geleden dan zal de Klant de geleden schade bij De Buren moeten aantonen. De bewijslast over het hebben van schade en de grote daarvan ligt volledig bij de Klant.

Artikel 11 Klachtenprocedure

11.1 De Buren zal zich inspannen alle klachten en vragen zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en de Klant van antwoord voorzien.
11.2 Termijnen omtrent het afhandelen van een klacht of een vraag gegeven door middel van vermelding op de website of door de klantenservice zijn in geen geval bindend.

Artikel 12 Inschrijving en wijziging gegevens

12.1 Het is de plicht van de Klant om zijn wachtwoord geheim te houden en om dit wachtwoord indien nodig gelijk te wijzigen indien de Klant vermoedt dat een derde er op ongeoorloofde wijze kennis van heeft genomen. De Klant dient De Buren elke schade te vergoeden die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichtingen.
12.2 De Klant is verplicht zijn QR-code/afhaalcode geheim te houden. De Klant dient De Buren elke schade te vergoeden die voortvloeit uit de niet-naleving van deze verplichtingen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Indien De Buren aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 De Buren is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de gedragingen van hulppersonen, dieren en hulpgoederen, toegebracht aan goederen, personen of dieren die zich in of in de nabijheid van de Kluizenwand bevinden, voor zover het niet medewerkers of daarmee gelijkgestelden, van De Buren betreft.
13.3 De Buren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het verliezen, dan wel diefstal, van de aan Klant verstrekte QR-codes, barcodes en gebruikersnummer met wachtwoorden betreffende de kluis en of het pakket tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
13.4 De Buren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor het moment van afgifte of na het moment van ophalen van het pakket tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
13.5 De Buren is niet aansprakelijk voor gevolgschade tenzij deze door opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker is ontstaan.
13.6 De Klant is aansprakelijk voor schade als die schade is ontstaan door een tekortkoming die volgens de wet of volgens de geldende opvatting aan de Klant toe te rekenen is. De Klant is alleen aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van De Buren als die schade met opzet of door bewuste roekeloosheid is ontstaan.
13.7 Valt vermogensschade binnen de aansprakelijkheid van De Buren dan zal de schade plus de omvang door de Klant conform artikel 10.2 moeten worden bewezen.
13.8 Valt vermogensschade binnen de aansprakelijkheid van De Buren dan heeft de Klant een jaar de tijd een claim tot vergoeding bij de klantservice van De Buren in te dienen.
13.9 Onverminderd de toepassing van enige vorm van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van De Buren beperkt tot vergoeding van directe schade tot 50 euro per geval.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Indien De Buren de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 Burgerlijk wetboek dan worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat De Buren alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14.2 In geval een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben de beide partijen recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 15 Wijzigingen algemene voorwaarden

15.1 Wijzigingen die geen aangrijpende verandering vormen voor onze service of ons product zullen worden aangepast in de Algemene Consumenten Voorwaarden die te zien zijn op onze website www.deburen.nl.

Artikel 16 Toepasselijkheid recht en forumkeuze

16.1 Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan enige regel van dwingend recht. Indien één van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen afbreuk doen aan de andere bepalingen, die alle van kracht zullen blijven.
16.2 Op alle tussen De Buren en de Klant tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.3 Alle geschillen voorvloeiende uit deze overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden uitsluitend beslecht door de rechter binnen wiens ressort De Buren is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen, dan wel de ter keuze van De Buren bevoegde rechter conform de toepasselijke wettelijke regels.